Cairo, 3 Nov 1874  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 6 Jan 1875  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 10 Jan 1875  Bottesini to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 22 Jan 1875  Bottesini to Giulio Ricordi   Italian Original
 
Firenze, 6 Mar 1875  G. Gianoli to Draneht Bey   Italian Original
 
Cairo, 26 Nov 1875  Bottesini to Boito   Italian Original
 
Cairo, 31 Mar 1876  Bottesini to A. Mazzucato   Italian Original
 
Cairo, 15 May 1876  Bottesini to Giulio Ricordi   Italian Original
 
Cairo, 20 Jun 1876  Bottesini to Giulio Ricordi   Italian Original
 
Catania, 29 May 1877  Bottesini to Florimo   Italian Original
 
Catania, 3 Jun 1877  Bottesini to Florimo   Italian Original
 
Napoli, 6 Jul 1877  Bottesini to Pedrotti   Italian Original
 
Torino, 7 Aug 1877  Carlo Pedrotti to Anonimo   Italian Original
 
Parigi, 14 Nov 1878  Bottesini to Boito   Italian Original
 
Milano, 18 Nov 1878  Boito to Bottesini   Italian Original
 
Previous    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next